INNOVATIVE CENTER "ISKRA" LIMITED

Project team

Artashes Sarafaslanyan

Evgeny Kosmosov

Andrey Veselov

Alexander Polyakov